Jiří Centner

Poruchy plochých střech

Poruchou ploché střechy se rozumí úplná nebo částečná ztráta kterékoliv z jejích funkcí. Poruchy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. Jsou to poruchy se zatékáním a problémy s kondenzací vodních par. Je-li střecha zateplená, připadají v úvahu obě skupiny poruch, v případě nezateplené střechy se vyskytují poruchy většinou pouze se zatékáním.


Ztráta hydroizolační funkce

Nejzávažnější poruchou je poškození celistvosti hydroizolační vrstvy a následná ztráta hydroizolační funkce. Jinými slovy zatékání. Problémy se zatékáním, které jsou způsobeny použitím nevhodných materiálů nebo nekvalitně provedenou prací.

Nejčastější místa poruchy:

  • fragment ploché střechy - spoje povlakové krytiny
  • styk ploché střechy s vysokou obvodovou stěnou nebo naopak nízkou stěnou - výtahová šachta, atika
  • dešťové žlaby a střešní vtoky
  • průniky konstrukcí a instalací střešní rovinou

Problémy s netěsností se mohou vyskytovat i v ploše, je-li zanedbaná údržba nebo nastává degradace povrchu vlivem zanedbání ochrany povrchové vrstvy při stavbě střechy. Velmi často se na stavbách setkáváme s poruchami vodotěsnosti v důsledku mechanického poškození hydroizolačního povlaku nebo jeho porušení následnými stavebními pracemi.

Neřeší-li se problém se zatékáním, dochází ke korozi kovových prvků (různých výztuží, profilovaných plechů) a hnilobě dřevěných materiálů. To vede ke znehodnocení tepelné izolace, dochází ke kondenzaci vodních par a důsledek může být snížené využití vnitřních prostor.

Kondenzace vzdušné vlhkosti

Nejčastěji se vyskytuje ve vrstvě tepelné izolace nebo pod hydroizolační vrstvou. Zabránit kondenzaci má za úkol parotěsná zábrana. Její funkce spočívá v efektivním zamezení vzdušné vlhkosti do prostorů, kde může teplota klesat pod hodnotu teploty rosného bodu. Zde je pro správnou funkci důležité, aby byla parotěsná zábrana provedena v celé ploše dokonale těsně a umístěna nejlépe pod vrstvou tepelné izolace.

Kondenzovaná vlhkost způsobuje závažné poruchy například narušení soudržnosti mezi tepelnou izolací a hydroizolací či degradaci materiálů. To vše může mít za následek poškození interiéru z důvodu průniku vlhkosti.

+420 602 441 584